Regulamin DOCTOR GADGET

Drogi Kliencie, oto regulamin obowiązujący w Doctor Gadget:

• DOCTOR GADGET nie ponosi także odpowiedzialności za utratę danych takich jak kontakty, zdjęcia, notatki, do której doszło w trakcie naprawy.
• Pamiętaj aby przed oddaniem telefonu do naprawy wyjąć kartę SIM i kartę pamięci, ponieważ DOCTOR GADGET nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie lub uszkodzenie.
• DOCTOR GADGET Informuje, że w przypadku sprzętu, który miał kontakt z wilgocią lub jakąkolwiek cieczą, nawet jeśli w momencie przyjęcia do naprawy był włączony lub włączał się. Serwis nie gwarantuje, że zostanie on naprawiony oraz że będzie się włączał w momencie wydania go z serwisu. Dodatkowo sprzęt taki nie podlega gwarancji. Dotyczy to również sprzętów połamanych, całkowicie zalanych oraz w inny sposób mocno uszkodzonych.
• DOCTOR GADGET nie odpowiada za wady ukryte naprawianego sprzętu, a także za nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nieobjętym naprawą.
• „Dowód przyjęcia sprzętu do naprawy” jest jedynym dokumentem, który upoważnia do wydania sprzętu z serwisu DOCTOR GADGET.
• Na naprawę udzielamy gwarancji trwającej od 3 do 12 miesięcy, dotyczy ona jedynie usługi ujętej w rubryce „opis naprawy” na Karcie Naprawy. Gwarancja ważna jest jedynie w przypadku posiadania w/w dokumentu.
• Sprzęt nieodebrany w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty naprawy/diagnozy /przewidywanego ukończenia usługi ujętego w „Dowodzie przyjęcia sprzętu do naprawy” zostaje zmagazynowany. A koszt takiej usługi to 5 zł za każdy dzień zwłoki.
• Sprzęt zmagazynowany zostanie wydany po uiszczeniu wszystkich opłat, w tym opłaty dodatkowej za jego przechowywanie, o której mowa powyżej.
• Po upływie 3 miesięcy sprzęt nieodebrany zostaje oddany do recyklingu albo odzysku.
• Klient przekazujący telefon do serwisu DOCTOR GADGET w celu dokonania diagnozy bądź naprawy akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.